Algemene voorwaarden Stichting Elite Dressage Pony Sale

 • – Algemeen
 • Stichting Elite Dressage Pony Sale is een online veiling voor pony’s/paarden welke georganiseerd wordt door besloten Stichting Elite Dressage Pony Sale
 • Deze Online Veilingvoorwaarden van Stichting Elite Dressage Pony Sale (“Veilingvoorwaarden”) zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de besloten vennootschap Stichting Elite Dressage Pony Sale gevestigd te Zoelen, gemeente Buren, en deelnemers aan de door Stichting Elite Dressage Pony Sale georganiseerde online veiling van paarden via internet op elitedressagepony-sales.nl (“Veilingsite”). Degene die tijdens de Veiling op (een) pony(s) biedt (“Bieder”/”Koper”) wordt geacht de toepasselijkheid van deze Veilingvoorwaarden te hebben aanvaard. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.
 • Stichting Elite Dressage Pony Sale organiseert en faciliteert de Veiling en veilt de pony’s in opdracht van een verkoper (“Verkoper”). Stichting Elite Dressage Pony Sale is geen eigenaar van pony’s die op de veiling worden aangeboden, tenzij dit uitdrukkelijk op de Website wordt vermeld.
 • Koper is degene die het bod tijdens de Veiling uitbrengt dat door Stichting Elite Dressage Pony Sale in opdracht van Verkoper als hoogste bod wordt aanvaard. Alle biedingen in deze Veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen voor, ten behoeve van en/of namens Stichting Elite Dressage Pony Sale werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Stichting Elite Dressage Pony Sale.

2 – De veiling

 1. De Veiling vindt plaats onder leiding van Stichting Elite Dressage Pony Sale. Stichting Elite Dressage Pony Sale bepaalt de orde en volgorde van de Veiling. Stichting Elite Dressage Pony Sale heeft het recht een ieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of deelname aan de Veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden aan deelname aan de Veiling te stellen.
 2. Om als Bieder deel te kunnen nemen aan de Veiling is registratie op de door Stichting Elite Dressage Pony Sale voorgeschreven wijze vereist en dient, zonder voorbehoud, te worden ingestemd met de voorwaarden en procedures die door Stichting Elite Dressage Pony Sale op de Veiling van toepassing zijn en/of worden verklaard. Stichting Elite Dressage Pony Sale behoudt zich het recht voor om registratie voor de Veiling en (verdere) deelname van een Bieder aan de Veiling om haar moverende redenen op elk moment te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen. Bieder dient zich voor deelname aan de Veiling digitaal te registreren op de Veilingsite. Bieder krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor alle handelingen die op de Veiling plaatsvinden en die voortvloeien uit gebruik van Bieders gebruikersnaam en wachtwoord. Biedingen geschieden digitaal/elektronisch. Per pony is het hoogste bod aangegeven op de Veilingsite.
 3. De Veiling sluit op vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de Veiling staat aangegeven op de Veilingsite. Indien de laatste tien minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de openingstijd (steeds) met tien minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats tien minuten na het laatste bod.
 4. Een Bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich bij een online-veiling kunnen voordoen waaronder technische onvolkomenheden waardoor niet tijdig een bod kan worden uitgebracht.
 5. Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 dagen na sluiting van de online veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan.
 6. De ter Veiling aangeboden pony’s worden voetstoots geveild/verkocht zonder actie of refactie, in de staat waarin zij zich bij gunning bevinden, zonder aansprakelijkheid van Stichting Elite Dressage Pony Sale verband houdende met de waarde, de staat en/of de hoedanigheid van geveilde pony’s. Het risico van verlies van en/of van schade aan en/of van schade veroorzaakt door het geveilde/gekochte pony’s berust bij Bieder/Koper vanaf het moment van totstandkoming Koopovereenkomst.
 7. Bieder/Koper biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd.
 8. Stichting Elite Dressage Pony Sale kan niet garanderen dat Verkoper de eigendom van de geveilde pony vrij en onbezwaard aan Bieder/Koper over kan dragen en Stichting Elite Dressage Pony Sale is niet aansprakelijk voor eventuele daarmee verband houdende schade.
 9. Zolang Stichting Elite Dressage Pony Sale geen algehele betaling van Bieder/Koper heeft ontvangen, ook krachtens eventuele andere Koopovereenkomsten, blijft Verkoper eigenaar van de pony. Tot dat moment heeft Stichting Elite Dressage Pony Sale op de pony een retentierecht. Pas na schriftelijke toestemming van Stichting Elite Dressage Pony Sale is Verkoper bevoegd de verkochte pony aan Koper te leveren.
 10. Deelname aan de Veiling impliceert dat de koper uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud akkoord gaat met deze veilingvoorwaarden en met de verschuldigdheid van de veilingkosten van 10% over de afslagprijs.

3 – Informatie

 1. Stichting Elite Dressage Pony Sale stelt de Veilingsite zo zorgvuldig mogelijk samen. De informatie op de Veilingsite is erop gericht een indruk te geven van de kwali­teit van de ter Veiling aangeboden pony’s, zonder dat Stichting Elite Dressage Pony Sale hiermee volledigheid betracht en zonder dat daaraan rechten kunnen worden ontleend.
 2. De ter Veiling aangeboden pony’s zijn veterinair klinisch onderzocht. De klinische keuringen zijn binnen drie maanden voorafgaand de Veiling gemaakt. De eventueel gemaakte röntgenbeelden en klinisch rapport zijn voorafgaand aan de Veiling per mail op te vragen.
 3. De inhoud van de genoemde veterinaire rapportages is bindend voor Stichting Elite Dressage Pony Sale, voor Verkoper en voor Bieder/Koper.
 4. Voorafgaand aan de Veiling zijn de ter Veiling aangeboden pony’s te bezichtigen op een nader door Stichting Elite Dressage Pony Sale aan te geven tijdstip en locatie.

4 – Afslagbedrag, opgeld, koopsom, betalingsverplichting koper

 1. Koper dient binnen twee (48 uur) kalenderdagen na het moment van afslag de Koopsom in Euro’s aan Stichting Elite Dressage Pony Sale te betalen door overmaking op het bankrekeningnummer ten name van Stichting Elite Dressage Pony Sale, zonder enige korting of verrekening. De Koopsom wordt als volgt berekend: het Afslagbedrag wordt vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het Afslagbedrag (“Opgeld”).
 2. Bij gebreke aan tijdige betaling van de Koopsom is Bieder/Koper in verzuim en heeft Stichting Elite Dressage Pony Sale het recht de pony onmiddellijk onderhands te verkopen, waarbij het bod van de oorspronkelijke Bieder/Koper niet meer geldt. Bieder/Koper heeft nimmer recht op een meeropbrengst bij onderhandse verkoop en blijft gehouden de minderopbrengst aan Stichting Elite Dressage Pony Sale te vergoeden. Stichting Elite Dressage Pony Sale heeft dan voorts de bevoegdheid zonder ingebrekestelling namens Verkoper en zonder Verkopers toestemming de Koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat Bieder/Koper een recht op (schade)vergoeding(en) toekomt. In geval van verzuim van Koper heeft Stichting Elite Dressage Pony Sale een retentierecht op de pony, is Bieder/Koper aan Stichting Elite Dressage Pony Sale administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 6% van de Afslagbedrag en is Bieder/Koper alle (buiten)gerechtelijke kosten gemoeid met incasso van VOS’ vordering op Bieder/Koper, met een minimum van € 1.000,–, aan VOS verschuldigd. Koper komt geen recht op verrekening toe.

5 – (Af)levering, eigendomsoverdracht en ophalen

 1. Na de Veiling en ontvangst van de Koopsom door Stichting Elite Dressage Pony Sale zullen de Koper, de Verkoper en Stichting Elite Dressage Pony Sale het tijdstip en de wijze van de feitelijke levering van de pony overeenkomen. Tenzij anders overeengekomen tussen Stichting Elite Dressage Pony Sale, de verkoper en de koper wordt de pony op de locatie van de eigenaar opgehaald door de Koper. De feitelijke levering van de pony dient in ieder geval binnen 4 kalender dagen nadat de Koper al hetgeen hij/zij verschuldigd is aan Stichting Elite Dressage Pony Sale op grond van de in het kader van de Veiling gesloten overeenkomst(en) heeft voldaan, plaats te vinden. Na deze 4 dagen is de verkoper van de pony gerechtigd stallings- en verzorgingskosten bij de Koper in rekening te brengen. Voor transport naar het buitenland geld dat de pony binnen 7 dagen moeten worden opgehaald. (Mits duidelijk anders is afgesproken)
 2. Vanaf het moment van betaling is de pony voor rekening en risico van de koper, ook omtrent de ontwikkelingen van de pony.
 3. Koper heeft ten alle tijden genoeg informatie over de door op koper geboden pony ontvangen.

6 – Uitsluiting en beperking aansprakelijkheid Stichting Elite Dressage Pony Sale

 1. Stichting Elite Dressage Pony Sale is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verstrekking van onjuiste en/of onvolledige informatie, ongeacht aard en omvang van die schade en van die informatie en ongeacht de herkomst van die informatie.
 2. Stichting Elite Dressage Pony Sale is niet aansprakelijk voor schade ontstaan voorafgaand aan, tijdens en/of na afloop van de Veiling veroorzaakt door of aan personen en/of door of aan zaken en/of door of aan paarden.
 3. Stichting Elite Dressage Pony Sale is niet aansprakelijk voor schade, direct noch indirect en ongeacht aard en omvang, als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een derde(n).
 4. Stichting Elite Dressage Pony Sale is niet aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting die het gevolg is van staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, epidemieën en/of pandemieën, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere omstandigheid waarop Stichting Elite Dressage Pony Sale in redelijkheid geen invloed kon uitoefenen.
 5. Bieder/Koper is aansprakelijk voor alle schade door hemzelf veroorzaakt en vrijwaart Stichting Elite Dressage Pony Sale tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, Verkopers en/of andere Bieders/Kopers, verband houdende met die schade, ongeacht aard en omvang.
 6. Uitsluitingen van aansprakelijkheid van Stichting Elite Dressage Pony Sale gelden niet in geval van aan Stichting Elite Dressage Pony Sale toe te rekenen opzet of grove schuld van Stichting Elite Dressage Pony Sale.
 7. Iedere aansprakelijkheid van Stichting Elite Dressage Pony Sale is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,–. Een aanspraak op schadevergoeding vervalt in ieder geval twee (2 maand) nadat de koper bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor Stichting Elite Dressage Pony Sale aansprakelijk is of zou kunnen zijn.

7 – Belasting

 1. Stichting Elite Dressage Pony Sale is een stichting en dus niet BTW plichtig. Een veiling zonder winst oogmerk.

8 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. De veiling kan niet aansprakelijk gesteld worden tussen een eventueel geschil van koper en verkoper.
 2. Deze veilingvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van een geschil met betrekking tot de Engels versie van deze veilingvoorwaarden of de vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie.

9 – Stokmaat/Hoogte pony’s

1. Alle pony’s zijn door de organisatie zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Alle weergegeven stokmaten zijn +/-. Bij twijfel over de stokmaat kunt u zelf de pony voor de veiling meten.